Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány

Főoldal

Egalitás Alapítvány

Munkatársaink

Események

Szállító Szolgálat

Személyi Segítők

Megközelítésünk

Ajánlja fel Szeméyi Jövedelemadójának 1%-át

Információs adatbázis

Nyomtatványok

Díjszabások

 

 

Alapító okirat

Tevékenységek

Története

Alapító Okirat

1. Az Alapító szervezet megnevezése és címe

Mozgássérültek Lakásfenntartó Szövetkezete

1028 Budapest, Len u. 13.

2. Az Alapítvány formája

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint azok jogi személyiség nélküli társulásai egyaránt csatlakozhatnak.

3. Az Alapítvány elnevezése és székhelye

Az Alapítvány neve: “Egalitás" Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1028 Budapest, Len u. 17/a.

4. Az Alapítvány célja

 • A Pesthidegkúton élő mozgássérültek munkahely iránti igényeinek felmérése. Mozgássérültek részére munkahelyteremtő beruházásokban való részvétel, koordinációs és szervező feladat összehangolása.
 • A Pesthidegkúton élő mozgássérültek szakmai tovább- és átképzésének támogatása (pl. ösztöndíjakkal, költségtérítéssel) szakmai, egészségügyi valamint társadalmi rehabilitáció elősegítése. Pályázati formájú átképzési támogatás munkába álló mozgássérülteknek.
 • Az egészséges életmód feltételeinek megteremtésében közreműködés, speciális gyógytorna biztosítása, mozgássérülteknek szervezett sportrendezvények, mozgássérülteknek sportolási lehetőséget biztosító szakosztályok támogatása.
 • Országos számítógépes rendszer és információ továbbító hálózat kiépítése és működtetése, mozgássérülteket érintő információk gyűjtése és továbbadása.
 • Mozgássérülteknek. speciális pszichológiai, életviteli, pedagógiai, építészeti , számítógépes könyvelési ismereteket nyújtó tanfolyamok szervezése, tanácsadás.
 • Üdülések, csereüdülések szervezése, mozgássérülteket fogadni tudó hazai és külföldi szállások adatainak gyűjtése és az érintetteknek rendelkezésre bocsátása. Szabadidős programok szervezése.

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. § értelmében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,

A közhasznú szolgáltatásokban korlátozás nélkül valamennyi mozgássérült ember részesülhet.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete független a politikai pártoktól, anyagilag nem támogat semmiféle politikai pártot vagy politikai mozgalmat, továbbá nem támogat egyetlen képviselőt sem.

Az alapítvány Személyi segítő és szállító szolgálatot szervez és működtet a Pesthidegkúton élő mozgássérültek életfeltételeinek javítása érdekében.

5. Az Alapítvány kezelő és képviseleti szerve

Az Alapítvány kezelő és képviseleti szerve az alapító által megválasztott 3 tagú Kuratórium, mely egy elnökből és két tagból áll. A Kuratórium tagjainak megbízatása 5 évre szól.

Nem lehet az alapítvány kuratóriumának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A Kuratórium tagjait az alapító visszahívhatja, ha tevékenységükkel az alapítvány célját veszélyeztetik.

A Kuratórium munkájáról évente egy alkalommal beszámol az alapítónak.

A Kuratórium elnöke:

Nász Erzsévet 1028 Budapest, Len u. 11/b. szám alatti lakos

A Kuratórium tagjai:

Huszár Judit
Jeges Péterné dr.

Az Alapítványt hatóságok és harmadik személyek felé a Kuratórium elnöke:

Nász Erzsébet 1028. Budapest, Len u 11/a. szám alatti lakos képviseli.

A Kuratórium eljárási rendje

A Kuratórium 3 tagból álló szervezet, mely évente négy alkalommal tart rendes ülést, azonban bármelyik tag kérheti az ok és cél megjelölésével a Kuratórium ülésének soron kívüli összehívását. A Kuratórium rendes és soron kívüli üléseit az elnök hívja össze.

A Kuratórium rendes és rendkívüli ülései nyilvánosak.

A kuratórium ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat. A meghívóhoz mellékelni kell a megtárgyalandó napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket, valamint egyéb szükséges dokumentumokat.

A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy a tagok az ülés előtt legalább 7 nappal kézhez vegyék. Ha az ülés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és senki nem tiltakozik az ülés megtartása ellen.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvezető és az elnök ír alá.

A Kuratórium az év első ülését legkésőbb a tárgyév január 15-ig köteles megtartani. Ezen az ülésen fogadja el a tárgyévre vonatkozó munkaprogramot és a pénzügyi tervet.

A Kuratórium éves második rendes ülését május 31-ig kell megtartani, ezen az ülésen tárgyalja meg az előző évi tevékenységéről készített beszámolót , a közhasznúsági jelentést, valamint a pénzügyi mérleget. A Kuratórium erre az ülésre meghívja az Alapító szerv képviselőjét és beszámol neki az Alapítvány előző évi tevékenységéről.

A Kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg tárgyalja meg közhasznúsági jelentést.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

 • a számviteli beszámolót;
 • a költségvetési támogatás felhasználását;
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
 • a cél szerinti juttatások kimutatását;
 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami. pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
 • az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
 • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Kuratórium határozatait évente újrakezdődő számozással és évszámmal kell ellátni, a határozatok könyvében való nyilvántartásukról az elnök gondoskodik. A határozatok könyvében fel kell tüntetni a határozat hozatalának pontos dátumát, a határozat hatályát, a határozatot támogatók és ellenzők személyét is.

Az Alapítvány működése során keletkezett valamennyi iratba - így a határozatok könyvébe is - jogi érdekének valószínűsítése mellett bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot kérhet.

A Kuratóriumnak az alapítvány működésével kapcsolatos döntéseit, így különösen a szolgáltatások igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló döntéseket, továbbá az alapítvány tevékenységével kapcsolatos beszámolókat hirdetmény formájában az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra kell hozni, továbbá az érintettekkel - ajánlott levélben - kell közölni.

A Kuratórium valamelyik tagját vagy annak közeli hozzátartozóját, illetve élettársát (Ptk. 685. § b.) érintő döntésnél - így különösen olyan döntésnél amely alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt - az érintett tagot szavazati jog nem illeti meg. Az érintett tagot a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni.

A Kuratórium működésének részletes szabályait az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg.

A Kuratórium elfogadja az Alapítvány Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzatát.

5/A Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága

Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az alapító a vezető szervtől elkülönült felügyelő bizottságot köteles létrehozni.

A Felügyelő Bizottságfeladata és jogköre:

 • A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 • A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
 • A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni és szükség esetén a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 • az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 • a Kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.
 • A Kuratórium elnöke a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül köteles a Kuratórium ülését összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

  Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet és az alapítót.

  A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelj Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

  Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:

  • a Kuratórium elnöke vagy tagja, és ezek hozzátartozója,
  • az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ennek hozzátartozója,
  • az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesülő - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - személy és hozzátartozója.

  A Felügyelő Bizottságban betöltött tagság megszűnik:

  • visszahívással,
  • lemondással, elhalálozással,
  • a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével.

  Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:

  Papp László
  Alföldi Katalin
  Kohut Andrásné 

  6. Az Alapítvány induló vagyona

  Az Alapítvány induló vagyona 50.000,- ft, azaz ötvenezer forint, mely összeget legkésőbb az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül az alapítók kötelesek az Alapítvány részére a Magyar Hitel Banknál nyitott bankszámlára befizetni.

  7. Az Alapítvány forrásai

  1. Az alapító befizetései,
  2. Magánszemélyek, közösségek, jogi személyek pénzbeli és dologi felajánlásai, hozzájárulásai,
  3. Az Alapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezetek befizetései,
  4. Az alapítványi pénzeszközök hozadéka,
  5. Egyéb források.

  8. Az Alapítványi vagyon felhasználási módja

  Az Alapítvány a Ptk 74/A. § (1) bekezdés értelmében elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat, a gazdasági tevékenység az alapítványi célok, így elsődlegesen közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytathat. A gazdasági tevékenység a közhasznú célok megvalósulását nem veszélyeztetheti.

  Az Alapítvány a. 4. pontban meghatározott céljainak megfelelően a Kuratórium döntései alapján gazdálkodik.

  A Kuratórium az éves gazdálkodásról a tárgyévet megelőző év november 30-ig tervet készít.

  A Kuratórium az alapítványi célok finanszírozását oly módon végezheti, hogy a vagyon az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon 30%-a alá nem csökkenhet.

  Az alapítványi célok megvalósítása keretében a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány a mozgássérültek érdekében tevékenykedő személyeket alkalmaz, ösztöndíjakkal, egyéb támogatási formákkal segíti a rászoruló fogyatékos embereket, fogyatékos emberek igényeinek kielégítését biztosító anyagi eszközöket finanszíroz.

  Az alapítvány gazdálkodási tevékenységének eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenység finanszírozására fordítja.

  Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

  Az alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

  Az Alapítványnak a vállalkozási tevékenységből származó eredményét a számviteli törvény, illetve az éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait szabályozó kormányrendelet szerint kell minden év május 31. napjáig megállapítania. Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium 50%+1 mértékű többségi határozatával fogadja el. Az alapítvány a társasági adótörvény alapján határozza meg a társasági adó alapját, az igénybe vehető adókedvezményeket, a fizetendő társasági adót.

  A nyereség felhasználásáról a Kuratórium dönt.

  Az Alapítvány gazdálkodásának szabályait részletesen az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Az Alapítvány befektetési tevékenységének szabályait az Alapítvány befektetési szabályzata határozza meg.

  9. Az Alapítvány időtartama

  Az alapító az Alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre.

  10. Az Alapítvány megszűnése

  Az Alapítvány megszűnése esetén annak teljes vagyona a MOTIVÁCIÓ Mozgássérülteket Segítő Alapítványra (1221. Budapest, Ady Endre u. 65.) száll át.

  11. Az Alapítvány nyilvántartásba vétele

  Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

  Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A - 74/F §-ok rendelkezései irányadóak.

   

 

Alapító okirat

Támogató Szolgálat:
tamogato-szolgalat@egalitas.hu

Zaymusné Szanka Judit
274 62 33

Honlaptérkép